Mon 4/15/13

Mon 4/15/13

Mon 4/15/13:
“Tabata This!”
Tabata Row
Rest 1 min
Tabata Air Squat
Rest 1 min
Tabata Pull-up
Rest 1 min
Tabata Push-up
Rest 1 min
Tabata Sit-up (abmat)